10 thoughts on “Khana Kaba Live

  1. "Allah humma labbaik" ya Allah hujjaj ke duwas may hamara bhi hissa ata farma, ta mam aalame islam may amn aman ata farma is daor ke fir awno se alam e islam ki hifazath farma, aur hum ku bhi apne diyar ki hazri ka muqa ata farma.

Leave a Reply